กองทัพอากาศ (Sub Contact)

กองบิน 1 จ. นครราชสีมา

กองบิน 2 จ. ลพบุรี

กองบิน 4 จ. นครสวรรค์

กองบิน 5 จ. ประจวบคีรีขันธ์

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (ทุ่งมหาเมฆ)

ดอนเมือง

 จ. เชียงราย

 จ. แพร่

จ. สุโขทัย

จ. เพชรบูรณ์

 จ. ร้อยเอ็ด

 จ. อุดรธานี

 จ. อุบลราชธานี

 จ. ตราด

 อำเภอ แม่สอด

 จ. ตาก

จ. ระนอง

 จ. กระบี่

 จ. ตรัง

 จ. นราธิวาส

นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นิคมอุตสาหกรรม Hi-Tech

 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

และโรงพยาบาลประจาอำเภอพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลลพบุรี

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.นครปฐม

จ.กาญจนบุรี

จ.สุราษฎร์ธานี,

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ม.สวนดุสิต

จ.ภูเก็ต

จ.สงขลา

โรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รร.อยุธยาวิทยาลัย

รร.อยุธยานุสรณ์

รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

โรงเรียนในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพระนครรีอยุธยา